Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, kizárólag a honlapon található meg a mindenkor aktuális változata, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

BEVEZETÉS

Vállalkozás és a webáruház (honlap) üzemeltetőjének neve:  KONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Székhelye: Krasne Lasocice 102, 34-620 Jodłownik, Lengyelország
Levelezési címe:  Krasne Lasocice 102, 34-620 Jodłownik, Lengyelország
Cégjegyzékszáma:  REGON: 521906622
Adószám: PL 7372233052 ,   HU 30677311-2-51
Képviselő: Andrzej Kurnik
Telefonszám: +48 502-402-101, +48 503-073-111, +48 505-036-609  +36 70 772-3295
E-mail: konstal.hu @ outlook.com
Honlap: https://www.konstal-garazs.hu

Bankszámlaszám:  IBAN:  PL 38 1140 2075 0000 2260 1400 1004

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: cyber_Folks S.A.

Székhely: Polska, Poznań, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

Elérhetőség: +48 (17) 787 69 67, wsparcie@cyberfolks.pl

 1. Fogalmak

Felek: Vállalkozás/Gyártó-Eladó  és Vevő/Vásárló/Ön (mint megrendelő) együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: a jelen weboldal (webáruház), amely a termék kiválasztására, megrendelésére és a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Vállalkozás (gyártó-eladó) és Vevő/Vásárló (megrendelő) között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a telefon, az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Termék: a Honlap (webáruház) kínálatában szereplő, a Honlapon (webáruházban) értékesítésre szánt minden birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

Vevő/Vásárló/Ön (mint megrendelő): a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

 

Jótállás: A Vevő (megrendelő, itt fogyasztó) és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jogszabályok az irányadóak,  különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezéseire kell tekintettel lenni:

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

 1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A Vállalkozás és a Vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

 

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF

 • a Vevőt és a Vállalkozást illető jogokat és kötelezettségeket,
 • a szerződés létrejöttének feltételeit,
 • a teljesítési határidőket,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • a felelősségi szabályokat, valamint
 • az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

 1. Számlázás

 

1. A Vállalkozás nyugtát bocsáthat ki az alábbi esetekben:

 

- nem adóalany a Vevő (tipikusan magánszemély)

- a magyar adószámát használva, magyar áfával értékesít a számára

- nem történt előlegfizetés (előleg esetén ugyanis előlegszámlát, majd az értékesítés befejezésekor végszámlát ad át a Vevőnek)

- a Vevő az áru teljes ellenértékét közvetlenül a Vállalkozás vételár átvételére felhatalmazott alkalmazottainak fizeti meg készpénzben (vagy bankkártyával, terminálon) , a termék átvételekor, azaz amikor megérkezik a szállítmány és egyidejűleg a szerelés is megtörténik,

- a teljesítéskor kifizetett bruttó vételár nem haladja meg a 900.000.- (kilencszázezer) forintot (efölött ugyanis mindenképpen számlát kell kibocsátani)

- és a nem adóalany vásárló nem kéri számla kibocsátását (ha kéri, akkor kötelező számlát adni).

A nyugta kötelező adattartalma a következő:

- a nyugta kibocsátásának kelte;

-  a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja;

-  a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;

-  a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.

 

2. A Vállalkozás minden esetben számlát bocsát ki:

- ha a Vásárló kéri

- a fizetés átutalással történik

- a termék vételára a bruttó 900.000.- (kilencszázezer) forintot meghaladja

- egyedi megrendelés esetén előleg kifizetésére kerül sor (a megrendelést követően előlegszámla majd a teljesítést követően végszámla kerül kibocsátásra).

 

 1. Árak

 

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Vállalkozás az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Vállalkozás az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Vállalkozás.

 

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A Fogyasztó (ebben az esetben Vevő/Megrendelő) a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi módokon terjesztheti elő:

a Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 •  a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a ogyasztó számára:

 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

 1. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal is élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

-a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
-  a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
- ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett

testület megjelölését,
- a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 1. Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos:   KONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne Lasocice 102, 34-620 Jodłownik

 1. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Vállalkozásnak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 1. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 1. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. A honlap használata, a megvásárolható termékek köre, a vásárlás folyamata, házhoz szállítás

1. A weboldalon regisztráció nélkül lehet az ott szereplő termékeket megrendelni/ megvásárolni. A megrendelés kizárólag házhoz szállítással lehetséges, személyes átvételre nincs lehetőség.

 

2. A kínált termékek köre:

mobilgarázs, kutyakennel, garázskapú, fóliasátor, konténer. A honlapon szereplő fotókon látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha azok a termékleírásban külön kiemelésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27%), valamint tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 

3. Rendelés menete:

a. A Megrendelő lapon a megrendelni kívánt termék(ek)nél írja be a darabszámot és tegye be a kosárba a “megrendelem” gomb segítségével.

b. Következő lapon a rendelését láthatja. Itt lehetősége van arra, hogy módosítsa a

- a megrendelt termék mennyiségét, majd ezt követően

- folytassa a rendelést (“Rendelés” gomb megnyomásával)

c. A megrendelés folytatásához meg kell adnia a következő személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám). Figyeljen az e-mail cím pontos megadására, mivel erre fog érkezni a visszaigazoló e-mail, illetve a telefonszámra, mert ezen keresztül veszi fel kollégánk Önnel a kapcsolatot.

 

4. Véglegesítés:

Amennyiben meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termék(ek)nek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a “Rendelés” gomb ismételt megnyomásával véglegesítette a folyamatot és megrendelte a terméket.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Vállalkozás  részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Rendelés” gomb ismételt megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Vállalkozás  jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Vállalkozás, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

5. A megrendelések feldolgozása:

 Online megrendelését követően kollegánk 48 órán a megadott telefonon felkeresi Önt, hogy visszaigazolja rendelését melyben egyeztetik a megrendelt termék egyedi méreteit, a pontos árat. Amennyiben többszöri próbálkozás után sem tudjuk elérni Önt a megadott telefonszámon, úgy megrendelését töröljük.

 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Vállalkozás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

A Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a már kifizetett vételár teljes összege 15 napon belül visszautalásra kerül a Megrendelő által megadott bankszámlára.

Részteljesítés kizárólag a Vevővel/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

Az árukészlet változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek „készleten” státuszban szerepelnek annak ellenére, hogy valójában nincsenek készleten. Az ilyen tévedésekért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, a hiba felfedezését követően tájékoztatja a Vevőt.

 

6. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek

(pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

Amennyiben hibát fedez fel a honlapon, kérjük keressen a Vállalkozást az elérhetőségek bármyelikén.

 

7. Akció, leárazás, kiárusítás:

Az akció, leárazás, kiárusítás, árkedvezmény stb. kizárólag megjelölt termékekre vonatkozik, az eredeti árból értendő és egyéb kedvezménnyel nem vonható össze. A megadott időtartamig, a megjelölt termék készletének erejéig vagy visszavonásig tart.

 

8.Házhoz szállítás:

A megrendelés házhoz szállítása a Vállalkozás saját tehergépkocsijával történik (18-28 tonnás kocsik).  A termékek leszállítása és összeszerelése munkanapokon (de mindenképp előzetes egyeztetést követően) történik 6-20 óra közötti időszakban. A szállítási díjat a termék ára tartalmazza.

 

Behajtási engedély

Esetleges behajtási engedély beszerzése a vevő feladata (a rendszám és forgalmi engedély másolatát biztosítjuk Budapesten a kapcsolattartón keresztül igényelhető). Ha a kocsink nem tud a helyszínre behajtani (az összeszerelési hely nem közelíthető meg 18-28 t tehergépkocsival), akkor a vevőnek előre kell gondoskodni az engedélyezett súlyú tehergépkocsiról (Az átrakás feláras szolgáltatás!). Ha csak a helyszínen, az érkezéskor derül ki, hogy a hely nem közelíthető meg 18-28 tonnás tehergépkocsival, akkor a megrendelt termék biztonságos lerakásáról és tárolásáról a Vállalkozás gondoskodik ugyan, de ebben az esetben a vevőnek a saját költségén kell gondoskodnia felmerült tárolási költségről, a garázs helyszínre szállításáról és összeszereléséről!

 

 1. Fizetési módok

 

1. Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Név: KONSTAL Sp z. o.o
Bank: mBank BANK S.A
Számlaszám:

IBAN:   IBAN:  PL 38 1140 2075 0000 2260 1400 1004

SWIFT:  BREXPLPWNWS

Közleményben tüntesse fel: a megrendelés számát, Vevő nevét (meg kell egyeznie a megrendelésben megadottakkal)

2. Fizetés készpénzben az átvételkor, a házhoz szállításnál, az összeszerelést követően

maximum bruttó 900.000.- (kilencszázezer) forint értékű rendelés esetén a fizetés készpénzben is történhet, az összeszerelés megtörténtét követően. A készpénzes fizetés megtörténtéről, a pénz átvételéről munkatársunk átvételi elismervényt állít ki és ad át a Vásárlónak.

 

 1. Teljesítési határidő

 

Általános teljesítési határidő, a megrendelés visszaigazolástól számított  kb 4 hét.  Egyedi megrendelés esetén a teljesítési határidőben külön kell megállapodni.

 

 1. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben a Vásárló korábban már rendelt terméket terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), a Vállalkozás a megrendelés teljesítését a vételár előre történő, banki átutalás útján való megfizetéséhez köti.

Banki átutalás választása esetén a Vállalkozás visszatarthatja a megrendelt árú átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár teljes összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 

A megvásárolt termék tulajdonjoga a vételár kifizetésével száll át Vásárlóra.

 

 1. Fogyasztói tájékoztató́ a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

(Ebben a szakaszban Fogyasztó alatt a Vásárló/Megrendelő, Eladó alatt pedig a Vállalkozás értendő.)

 

1.Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

 

A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

2.Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

 

 1. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

1.Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, és a vételár kifizetés banki átutalás útján történt, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

 

2.Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget banki átutalás útján téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

3.Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (nem az Eladó által került a termék leszállításra, vagy a Vevő nem gondoskodott a tehergépkocsi részére behajtási engedélyről), az Eladó nem nem téríti meg az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a  termék vételára erejéig áll fenn a visszatérítési kötelezettség.

 

 

 

4.Visszatartási jog

A megrendelt termék visszaszállításnak költsége a Fogyasztót terheli. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

a.) A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

b.) A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

c.) Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A visszaküldött termék  Eladóhoz történő beérkezésekor a csomag bontásáról és a termék állapotáról videofelvétel készül a termék visszaküldéskori állapotának rögzítése érdekében. a későbbi viták felmerülése esetén.  

 

d.) Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

1.) Kellékszavatosság

a.) Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

b.) Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

c.) Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

d.) Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

e.) Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

 

2. Termékszavatosság

 

a.) Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

b.)Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

c.)Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

d.) Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

e.) Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

f.) A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3.) Jótállás

 

a.) Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek, garázskapú, garázsajtó), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

 

b.) Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

ba.)Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

bb.) Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat (6) hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

c.) Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást tizenöt (15) napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

 

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket harminc (30) napon belül kijavítani:

ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy

amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül ki kell cserélni, vagy amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül visszatéríteni.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 

 • az Eladó felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy
 • mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy
 • ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni,
 • ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc (8) napon belül visszatéríteni számára.

 

d.) Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg- nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

e.) Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

f.) Az Eladó által vállalt külön jótállás az acélszerkezetre

- Az Eladó egyéves jótállást vállal az acélszerkezetre.        

- A reklamáció megvizsgálásának alapja a fényképeknek, a hibák pontos leírásának és a vásárlási bizonylat másolatának elküldése emailben.

- A jótállás keretein belül a Vevőnek joga van a hibás acélszerkezet megjavíttatásához, javíthatatlanság esetén — kicseréléséhez, vagy árkedvezményhez, amelynek mértéke az objektív értékcsökkenésnek felel meg.

- A jótállás az acélszerkezet hibáinak terítésmentes javítására terjed ki, azaz azokra a hibákra vonatkozik, amelyek nem teszik lehetővé a használati útmutatóban rögzített funkciók igénybevételét.

- AZ Eladó fenntartja a jogát a reklamált termék szemrevételéhez a reklamáció indokoltságának megállapításához. A Vevő köteles a megállapodott időpontban és meghatározott időre hozzáférhetővé tenni a reklamált acélszerkezetet, helyszíni szemle, szakvéleményezés és javítások céljából.

- A hibajavítás módja felől az Eladó dönt.

- Az Eladó kötelezi magát az indokolt reklamáció okainak megszüntetésére a bejelentéstől számított 14 napon belül. Amennyiben a javítás alkatrészek megrendelését igényli a gyártótól, a reklamációs javítások határideje 30 nap.

- A jótállás nem terjed ki a Vevő által önállóan végzendő munkákra, azaz a rögzítésre. a festésre és a küszöb kezelésére.

 

https://www.konstal-garazs.hu/ hatályos ettől a naptól: 2023.05.03

 


 

Blog
 • Mobilgarázs RANGE bordázással erős versenytárs a cserepestetős garázsnak
  Mobilgarázs RANGE bordázással erős versenytárs a cserepestetős garázsnak
  Nemrég blogunkon arról értekeztünk, hogy érdemes-e lemez garázsba beruházni.tovább
 • Mobilgarázs, lemezgarázs PVC ablakkal
  Mobilgarázs, lemezgarázs PVC ablakkal
  Ha már eldöntötte, hogy lemezgarázst vásárol, legyen szó horganyzott lemezből készült hagyományos mobilgarázsról vagy (...)tovább
 • Fémlemezes szeméttároló - szükséges vagy nem szükséges???? Ez a kérdés
  Fémlemezes szeméttároló - szükséges vagy nem szükséges???? Ez a kérdés
  A megoldás egyszerű, olcsó és nagyon elegánsan néz ki, és ez egy cégünk által gyártott fémlemez (...)tovább
 • Famintás lemezek - esztétikus és robusztus választás
  Famintás lemezek - esztétikus és robusztus választás
  Weboldalunkon számos információt talál a Superline és Extraline sorozat elegáns lemezgarázsairól.tovább
 • Megerősített lemezgarázsok , mobilgarázsok - megéri?
  Megerősített lemezgarázsok , mobilgarázsok - megéri?
  Ez a válasz szinte automatikusan jön, hiszen viszonylag kis többletkiadásért egy sokkal tartósabb terméket kapunk, mint a standard. Mi az a (...)tovább
Tags Csatorna, lefolyócsővel1 post cserepes tetőlemez2 posts dupla garázs2 posts EXTRALINE garázsok3 posts famintás trapézlemez1 post fémlemezes szeméttároló1 post fémlemezes szeméttároló gyártó1 post lemezgarázs4 posts lemezgarázs építkezésre1 post Lemezgarázsok3 posts mobilgarázs4 posts páralecsapódás a garázsban1 post páralecsapódás elleni bevonat1 post páralecsapódás elleni filc1 post PVC ablak1 post raktár1 post RANGE tetőlemez1 post SUPERLINE PLUS3 posts szeméttároló1 post TOPLINE1 post tűzifa tároló1 post

A leggyakrabban választott

 • Lemezgarázsok építkezésekhez
  ÉPÍTŐK
  Az építkezésekhez használt lemezgarázsok általában 3x5 méteres mpbilgarázsok, amelyek horganyzott fémlemezből készülnek, és a tetőhajlásszög hátrafelé mutat. tovább ...
 • Megerősített lemezgarázsok
  MEGAERŐSEK
  Megerősített lemezgarázsok, amelyek szerkezete zárt profilokból készül, általában 30x30-as méretben. tovább ...
 • Exkluzív mobilgarázsok
  ELEGANCI
  Exkluzív lemezgarázsok famíntású fémlemezből, vízszintes bordázással. tovább ...
 • Mobilgarázs kalkulátor
  TERVEZŐK
  A weboldalunkon elérhető lemezgarázs-konfigurátor segítségével létrehozhat egy garázst, megtudhatja annak árát és megrendelheti azt. tovább ...

Csak nálunk

 • Horganyzott szögvasű szerkezetek
  Horganyzott szögvasű szerkezetek
  Cégünk lemezgarázsokat gyárt horganyzott szögekből alapozóval bevont áron. tovább ...
 • a garázs megerősítésének lehetősége
  Lemezgarázs megerősítése
  Csak a mi cégünknél lehetséges bármilyen típusú lemezgarázs megerősítése. tovább ...
 • második termék olcsóbb
  Második termék olcsóbb
  Exkluzív lemezgarázsok famintás fémlemezből, vízszintes bordázással

Kalkulátorok

Adres: https://konstal-garazs.hu/nfo-aszf-altalanos-szerzodesi-es-felhasznalasi-feltetelek.html