Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2023.05.03–

 

1.Bevezetés 1.1.Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Konstal Sp.zo.o (továbbiakban Adatkezelő) általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. 1.2.Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan. 1.3.Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak. 1.4.Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN             

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2.Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Név:

KONSTAL Sp. zo.o

E-mail:

konstal.hu @ outlook.com

Telefon:

Tel. . +48 502-402-101, +48 503-073-111, +48 505-036-609

magyar nyelvű kapcsolattartó:  00 36 70 772 3295

Székhely:

Krasne Lasosice 102, 34-620 Jodlownik, Lengyelország

Cégjegyzékszám:

REGON: 521906622

Adószám:

PL 7372233052, HU 30677311-2-51

3.Fogalom meghatározások és alapvető információk

- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható)

- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.1.Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az adatkezelő a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az adatkezelő nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az adatkezelő nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában megtévesztik. 3.2.A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

-  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

-  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);

-  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

-  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

-  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);

-  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

- Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)

3.3.Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 3.4.Az adatkezelő nem végez profilalkotást. 4.AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 1. WEBÁRUHÁZ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS (VÁSÁRLÁS) IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ÉS A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉSEK

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Jogalap

név (család és keresztnév)*

telefonszám,* e-mail cím, *

 

számlázási név és cím*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szállítási év és cím*

a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz,

 

Szerződés teljesítéséhez,

a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási, - a garanciális jogok gyakorlásához, a házhoz szállításhoz

Jogi kötelezettség teljesítése a vásárló adatainak megőrzése és a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

 

házhoz szállításhoz

GDPR 6. cikk (1) b. pont, Elker tv. 13/A § (3)

 

6.cikk (1) c. pont és a számvitelről szóló 2000.évi C. tv 169.§ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) b. pont, Elker tv. 13/A § (3)

 

érintettek köre

A weboldalon vásárlók

adatkezelés időtartama

GDPR 17.cikk (1) foglat feltételek esetén a törlési kérelemig tart. a törlésről az adatkezelő elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja az érintettet (GDPR.19. cikk) E-mail törlési kérelem esetén a tájékoztatás utána az e-mail is visszavonhatatlanul törlésre kerül. Kivétel a számviteli bizonylatok, a törlési határidő a 200. évi C. tv. 169.§ (2): a törlési idő 8 év. A szerződés adataira a 2013.évi V. tv. (Ptk) 6:22.§-a szerinti 5 éves elévülési ideje vonatkozik. Az elévülési/törlési  időszak alatt az adatkezelő az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges az ajánlat készítéshez, a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat,  az adatkezelő. nem tud ajánlatot készíteni, illetve szerződést kötni

 

Az adatkezelés az ajánlat adásához és a szerződés teljesítéshez szükséges! Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk ajánlatot adni, illetve a rendelését teljesíteni!

 

 1. PANASZKEZELÉS

Érintettek

Az adatkezelővel kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy

Adatkezelés célja

Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6.cikk (1) c. pont és a fogyasztóvédelemro?l szóló 1997.évi CLV. tv. 17/A.§ (7)

Az adatkezelés időtartama

A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

 

 1. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Érintettek

Azon személyek, akikkel szemben az adatkezelő igényt érvényesít (pl. a fiezetési felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít vételár, vagy annak részlete megfizetése iránt), vagy akik az adatkezelővel szemben igényt érvényesítenek

Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok érintettjei

Adatkezelés célja

Az adatkezelő követeléseinek érvényesítése, behajtása, az adatkezelővel szembeni igényérvényesítés esetén álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek GDPR 6.cikk (1) c. pont

Jogi kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó

megbízott harmadik személy, aki az érvényesítés során eljár

Az adatkezelés időtartama

Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 3 év

Címzett

Szükség szerint jogi képviselő

Hatóság

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem

 

 

 

 

 

 

5.COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található: -Feltétlenül szükséges sütik -Funkció és Teljesítmény sütik -Hozzájáruláson alapuló sütik  FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen, az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges a cookie-k használata. Ezek a cookie-k az érintett hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont. FUNKCIÓ ÉS TELJESÍTMÉNY COOKIE-K A funkció és teljesítmény cookie-k nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához, azonban ezek használatával jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani. Ezek a cookie-k általában beállításokat, és kényelmi funkciókat biztosítanak a honlap személyre szabottabb működéséhez (például a kiválasztott nyelv, vagy a meglátogatott oldal-típus). A Funkcionális cookie-k használatára kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a funkcionális cookie-k kikapcsolásával. A funkcionális cookie-k kikapcsolása esetén sérül az oldal használhatósága és lehetséges, hogy a webáruház nem működik megfelelően. Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ COOKIE-K Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont. 6.Adatfeldolgozás 6.1.Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.  6.2.Az adatkezelő az egyes adatkezelésekkel az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. szállítás

 2. tárhelyüzemeltetés

 3. informatikai támogató jellegű szolgáltatás

 

6.3.Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, valamint külső könyvelő céget vehet igénybe.

 

adatfeldolgozói tevekénység

név cím elérhetőség

tárhely szolgáltatás

cyber_Folks S.A.

Polska, Poznań, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

+48 (17) 787 69 67, wsparcie@cyberfolks.pl

egyéb adatfeldolgozó (webfejlesztés)

SETLEN Piekarczyk Grzegorz
INTERNETSYSTEM - MIROSŁAW CICHORZ

 

7.Adattovábbítás harmadik fél részére 7.1.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az adatkezelő által közölt adatokat. 7.2.Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

adatkezelő tevékenysége

név, cím, elérhetőség

fuvarozás, szállítás

KONSTAL z o.o.., Krasne Lasocice 102, 34-620 Jodłownik

8.Adattovábbítás harmadik országba 8.1.Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az adatkezelő nem továbbít személyes adatot. 9.Adatbiztonság 9.1.Az adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. 9.2.Az adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 9.3.Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az adatkezelő ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti. 9.4.Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az adatkezelő nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért. 9.5.Az adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására. 10.Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 10.1.Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga. 10.2.Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy nem kell intézkedéseket tenni az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is. 10.3.A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel. 10.4.Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.  10.5.Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. 10.6.Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri. 10.7.Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését. 10.8.Az Érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;

 2. ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;

 4. az adatkezelés jogellenes;

 5. azokat az adatkezelővonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

10.9.Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,

 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

10.10.Az Érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a)az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését, b)bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri, c)az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli, d)az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 10.11.Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja. 10.12.A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. 10.13.Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)         ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b)         ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók. 10.14.Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelő, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.1. pont szerinti adattovábbítást az adatkezelő végezze el. 10.15.Ha az adatkezelő az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 belül tájékoztatja annak okáról. 10.16.Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. 10.17.Az adatkezelő értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest Pf.9 Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 10.18.Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ). 11.Az adatvédelmi tájékoztató változásai a www.konstall.hu  kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. 12.Kapcsolat 12.1.Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 9. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név:

KONSTAL Sp. zo.o

 

E-mail:

konstal.hu @ outlook.com

 

Telefon:

Tel. . +48 502-402-101, +48 503-073-111, +48 505-036-609

magyar nyelvű kapcsolattartó:  00 36 70 772 3295

 

Székhely:

Krasne Lasosice 102, 34-620 Jodlownik, Lengyelország

 

Cégjegyzékszám:

REGON: 521906622

 

Adószám:

PL 7372233052, HU 30677311-2-51

 

 

13.          Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2023.05.03 tól alkalmazandó.

 

 


 

Blog
 • Mobilgarázs RANGE bordázással erős versenytárs a cserepestetős garázsnak
  Mobilgarázs RANGE bordázással erős versenytárs a cserepestetős garázsnak
  Nemrég blogunkon arról értekeztünk, hogy érdemes-e lemez garázsba beruházni.tovább
 • Mobilgarázs, lemezgarázs PVC ablakkal
  Mobilgarázs, lemezgarázs PVC ablakkal
  Ha már eldöntötte, hogy lemezgarázst vásárol, legyen szó horganyzott lemezből készült hagyományos mobilgarázsról vagy (...)tovább
 • Fémlemezes szeméttároló - szükséges vagy nem szükséges???? Ez a kérdés
  Fémlemezes szeméttároló - szükséges vagy nem szükséges???? Ez a kérdés
  A megoldás egyszerű, olcsó és nagyon elegánsan néz ki, és ez egy cégünk által gyártott fémlemez (...)tovább
 • Famintás lemezek - esztétikus és robusztus választás
  Famintás lemezek - esztétikus és robusztus választás
  Weboldalunkon számos információt talál a Superline és Extraline sorozat elegáns lemezgarázsairól.tovább
 • Megerősített lemezgarázsok , mobilgarázsok - megéri?
  Megerősített lemezgarázsok , mobilgarázsok - megéri?
  Ez a válasz szinte automatikusan jön, hiszen viszonylag kis többletkiadásért egy sokkal tartósabb terméket kapunk, mint a standard. Mi az a (...)tovább
Tags Csatorna, lefolyócsővel1 post cserepes tetőlemez2 posts dupla garázs2 posts EXTRALINE garázsok3 posts famintás trapézlemez1 post fémlemezes szeméttároló1 post fémlemezes szeméttároló gyártó1 post lemezgarázs4 posts lemezgarázs építkezésre1 post Lemezgarázsok3 posts mobilgarázs4 posts páralecsapódás a garázsban1 post páralecsapódás elleni bevonat1 post páralecsapódás elleni filc1 post PVC ablak1 post raktár1 post RANGE tetőlemez1 post SUPERLINE PLUS3 posts szeméttároló1 post TOPLINE1 post tűzifa tároló1 post

A leggyakrabban választott

 • Lemezgarázsok építkezésekhez
  ÉPÍTŐK
  Az építkezésekhez használt lemezgarázsok általában 3x5 méteres mpbilgarázsok, amelyek horganyzott fémlemezből készülnek, és a tetőhajlásszög hátrafelé mutat. tovább ...
 • Megerősített lemezgarázsok
  MEGAERŐSEK
  Megerősített lemezgarázsok, amelyek szerkezete zárt profilokból készül, általában 30x30-as méretben. tovább ...
 • Exkluzív mobilgarázsok
  ELEGANCI
  Exkluzív lemezgarázsok famíntású fémlemezből, vízszintes bordázással. tovább ...
 • Mobilgarázs kalkulátor
  TERVEZŐK
  A weboldalunkon elérhető lemezgarázs-konfigurátor segítségével létrehozhat egy garázst, megtudhatja annak árát és megrendelheti azt. tovább ...

Csak nálunk

 • Horganyzott szögvasű szerkezetek
  Horganyzott szögvasű szerkezetek
  Cégünk lemezgarázsokat gyárt horganyzott szögekből alapozóval bevont áron. tovább ...
 • a garázs megerősítésének lehetősége
  Lemezgarázs megerősítése
  Csak a mi cégünknél lehetséges bármilyen típusú lemezgarázs megerősítése. tovább ...
 • második termék olcsóbb
  Második termék olcsóbb
  Exkluzív lemezgarázsok famintás fémlemezből, vízszintes bordázással

Kalkulátorok

Adres: https://konstal-garazs.hu/informacios-zaradek-az-online-aruhaz-uegyfelei-szamara.html